Dr V. Kertesz

14 Reina St.,
Bondi North NsW 2026
Tel: (02) 9300 9085